ഈ വര്‍ഷം പവര്‍കട്ടുണ്ടാവില്ല. ആവശൃം വന്നാല്‍ വൈദൃുതി വാങ്ങും 

കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ പവര്‍കട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എംഎം മണി. പുറത്ത് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും പവര്‍കട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വേനല്‍ കനത്തതിനാല്‍ വെള്ളം കുറഞ്ഞതിനാല്‍ പവര്‍കട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്ന സാഹചരൃത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖൃാപനം

Be the first to comment on "ഈ വര്‍ഷം പവര്‍കട്ടുണ്ടാവില്ല. ആവശൃം വന്നാല്‍ വൈദൃുതി വാങ്ങും "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*