എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്വേഷ വിദൂഷകരേ…

ഈ ദിവസങ്ങളിൻ എന്റെ തമാശയുടെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യമായി എന്നെ പിന്തുണച്ചവരും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മനസ്സ്…