96

96 നൊസ്റ്റാൾജിയ

ഒരു നൊമ്പരം ബാക്കിയാക്കി കഥ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്രമേൽ സ്‌നേഹിക്കുന്ന അവർ തമ്മില്‍ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രേക്ഷകന്റെയുള്ളിൽ തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു സിനിമയാണ് 96.